Odlehčovací služby

Odlehčovací služba je poskytována pobytovou formou dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v plném znění klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Posláním pobytové odlehčovací služby je umožnit trvale pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti aj.). Současně zajistit klientovi pobyt, stravu a podporu kvality života v oblastech, dle jeho zvyklostí a pomoci naplnit osobní přání formou prožitků či jiných konkrétních úkonů.

Kapacita pobytové odlehčovací služby: 10 klientů (tří nebo dvoulůžkové lůžkové pokoje).

Cílová skupina:
senioři
osoby se zdravotním nebo kombinovaným postižením
(tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, u něhož se člověk neobejde bez pomoci druhé osoby)
věková kategorie: od 18 let

Pobytová sociální služba odlehčovací služba je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, z důvodu snížené soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu, sociální situace a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která potřebuje nezbytný odpočinek od péče na vymezenou dobu.

Přijetí na Odlehčovací služby probíhá na základě podané Žádosti o sociální službu a následného sociálního šetření. Po vyhodnocení, že požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení nepříznivé sociální situace žadatele, je v případě volného místa uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s MěCKP příspěvkovou organizací zastoupenou ředitelkou. Při vyjednávání Smlouvy je žadatel seznámen s Vnitřními pravidly a Sazebníkem poskytovaných služeb.

Pokud službu kontaktuje osoba blízká zájemci a zájemce nemá zákonného zástupce, je vždy jednáno se zájemcem. Není možné, aby bylo jednáno s osobou blízkou a zájemce o službu nebyl do procesu zapojen.

Provozní doba: nepřetržitý provoz, tedy 24 hodin denně na adrese poskytovatele.

Další informace o službě je možné získat i veřejném registru viz:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=97a2e339e59b1e44&SUBSESSION_ID=1510027040864_5

Dokumenty

  Sazebník poskytovaných služeb

  Indikační kritéria

Kontakty na službu


ředitelka

Bc. Monika Megličová, DiS.
e-mail: meglicova@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 702067618
telefon: 326362283


zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku (jednání se zájemcem o sociální službu, sociální šetření)

Michaela Bajerová, DiS.
e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 601187467

sociální pracovnice

Bc. Kateřina Škvařilová, DiS.
e-mail: skvarilova@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 601187467

vrchní sestra

Jana Březinová
e-mail: vrchnisestra@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 602114561
telefon: 326362684