ProjektyNákup osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu

Pomáhej pohybem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002323

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění mobility pracovníků Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou, která umožní poskytovat sociální služby klientům v místě jejich bydliště. Tato mobilita je zajištěna prostřednictvím nákupu 2 automobilů. Terénními službami se rozumí sociální služby, které jsou cílové skupině poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (hygiena, osobní asistence), péče o domácnost klienta (úklid, nákupy, praní prádla, pochůzky, donáška oběda).

Realizace projektu nastartuje restrukturalizaci, resp. rozšíření pečovatelské služby v Benátkách nad Jizerou, která je nutná kvůli stále se zvyšující poptávce z řad občanů. V současné době již existují žadatelé o terénní pečovatelskou službu, jejichž žádosti nelze uspokojit.

Aktivity projektu

Hlavní aktivitou je nákup dvou osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu.
Vedlejšími aktivitami jsou:

  • vypracování studie proveditelnosti
  • provedení výběrového řízení
  • povinná publicita projektu

Cílové skupiny

Občané, kteří využívají poskytované terénní služby:

  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • senioři

Indikátor

Realizací projektu dojde k naplnění indikátoru „Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci“.